American Skills Hải Phòng

 

CÁC CA HỌC (1,5 Giờ/ 1 buổi x 2 buổi/ tuần)
CA HỌC A CA HỌC B CA HỌC C/D
Thứ Hai & Thứ Sáu Thứ Ba & Thứ Năm Thứ Tư & Thứ Bảy
17:20-18:50 17:20-18:50 17:20-18:50 09:30-11 :00
19:00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30 14:00-15:30
       

 

 

 

CÁC CA HỌC (1 Giờ/ 1 Buổi X  3 Buổi/ tuần)
CA HỌC THỨ 3,5 VÀ THỨ 7/ CA HỌC THƯ 2,6 VÀ CHỦ NHẬT CA HỌC G CA HỌC H
Thứ 3,5 / Thứ 2,6 Thứ Bảy / Chủ Nhật Thứ bảy Chủ nhật
16:10-17:10 08:20 - 09:20 09:30 - 11:00 09:30 - 11:00
    14:00 - 15:30 14:00 - 15:30
    15:40 - 17:10 15:40 - 17:10
    17:30 - 19:00 17:30 - 19:00

 

 

TOP